Theo dữ liệu từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ (SBA), nền kinh tế Mỹ phát triển dựa trên tinh thần kinh doanh thúc đẩy sự ra đời của khoảng 600.000 doanh nghiệp mỗi năm. Trong lịch sử, Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đã đóng vai trò là xương sống của tinh thần kinh doanh, đóng vai trò là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm. Đại diện cho khoảng 99,9% tổng số doanh nghiệp Hoa Kỳ, SMB sử dụng gần một nửa lực lượng lao động của quốc gia. Mặc dù có vai trò kinh tế quan trọng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ – đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ – thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng, khiến họ không được phục vụ đầy đủ và dễ bị tổn thương trước những bất ổn kinh tế.

Suy thoái kinh tế thường thúc đẩy sự ra đời của các doanh nghiệp nhỏ thành công, bởi vì suy thoái kinh tế buộc các doanh nhân phải đổi mới và tìm giải pháp mới cho các vấn đề. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp trẻ muốn nhân rộng những câu chuyện thành công này, việc nhận được tín dụng có thể gây ra những trở ngại đáng kể. Lịch sử tín dụng kinh doanh hạn chế của họ thường yêu cầu trộn lẫn tài chính cá nhân và kinh doanh, làm phức tạp quá trình xây dựng tín dụng. Nghiên cứu của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) cho thấy 45% các doanh nghiệp này tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng cá nhân cho mục đích kinh doanh. Sự kết hợp giữa tài chính cá nhân và doanh nghiệp càng làm phức tạp thêm việc đánh giá tín dụng của các doanh nghiệp trẻ này. Thật không may, hầu hết các doanh nghiệp trẻ đều đóng cửa do khó khăn về tài chính. Mặc dù con số thực tế khác nhau, nhưng các ước tính cho thấy có tới 30% doanh nghiệp nhỏ thất bại do không đủ dòng tiền.

Anchit Singh, chiến lược gia hàng đầu về tín dụng và sản phẩm tài trợ cho SMB tại Fundbox, nhấn mạnh vấn đề này: “Các doanh nghiệp trẻ là tương lai của nền kinh tế chúng ta, nhưng hệ thống hiện tại thường bỏ qua chúng. Ngành phải dân chủ hóa việc tiếp cận tín dụng. Các thuật toán AI phải sử dụng cả hai các nguồn dữ liệu truyền thống như dữ liệu của văn phòng tín dụng và các nguồn phi truyền thống như dữ liệu giao dịch ngân hàng, nền tảng thanh toán và nền tảng kế toán để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp tín dụng thực sự hỗ trợ sự phát triển của họ.”

Fundbox sử dụng các thuật toán AI tiên tiến để giải quyết thách thức này bằng một giải pháp độc đáo. Nền tảng độc quyền của nó sử dụng khoa học dữ liệu để tự động hóa đánh giá rủi ro và đánh giá rủi ro, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng nhanh chóng và dễ dàng cho SMB. Anchit nói thêm: “Tại Fundbox, chúng tôi cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp này bằng cách cung cấp cho họ khoản tín dụng mà họ cần để phát triển và thịnh vượng.” Các sản phẩm vốn lưu động của Fundbox không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp vay tín dụng mà còn cung cấp đánh giá liên tục, nhằm tạo điều kiện tốt hơn để phát triển cùng khách hàng. Kể từ khi thành lập vào năm 2014, Fundbox đã cung cấp hơn 3 tỷ đô la tài trợ cho hơn 100.000 doanh nghiệp. Nền tảng này đã cho phép các doanh nghiệp này không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh, do đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trẻ không chỉ quan trọng mà còn quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các giải pháp đổi mới, chẳng hạn như các giải pháp do Fundbox cung cấp, có thể đảm bảo các doanh nghiệp này không chỉ sống sót qua suy thoái kinh tế mà còn định vị được sự tăng trưởng khi thời cơ đến.